ระบบเลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปิดให้ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 63 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 63 เท่านั้น
 
 

                                  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน : เช่น 1829900090632
วัน เดือน ปี เกิด : เช่น เกิดวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550 ให้ใส่   02032550
   
 

*** มีปัญหาการใช้งานติตด่อคุณครูวาสนา ภัทรกิตต์สกุล หรือคุณครูรัชชานนท์ พูลเอียด ***