ประกาศ

*** ให้นักเรียนเลือกชุมนุมได้ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ***

กรุณาป้อนข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ
             รหัสนักเรียน : เช่น 4702 ไม่ต้องใส่0นำหน้า
            วันเดือนปีเกิด : เช่น เกิดวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2543 ให้ใส่   01022543
 
*** มีปัญหาการใช้งานติตด่อคุณครูนาฏอนงค์ หรือครูรัชชานนท์ ***